Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Roberta Jordana, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Robert Jordan GEO-ODWIERT Przedsiębiorstwo Geologiczno-Wiertnicze, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: 41-700 Ruda Śląska, ul. Cypriana Norwida 19A i adres do doręczeń: 41-700 Ruda Śląska, ul. Cypriana Norwida 15, NIP 641-195-00-19, REGON 240885478, adres poczty elektronicznej: kontakt@geofence.pl, numer telefonu: 533-316-636, zawartych w sposób określony poniżej.

Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również ”OWS”, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Robert Jordan GEO-ODWIERT Przedsiębiorstwo Geologiczno-Wiertnicze.

I. Postanowienia ogólne

 1.  Niniejsze ogólne warunki dostaw (zwane dalej „Warunkami”) stanowią standardowe warunki dostaw realizowanych przez firmę Robert Jordan GEO-ODWIERT Przedsiębiorstwo Geologiczno-Wiertnicze wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: 41-700 Ruda Śląska, ul. Cypriana Norwida 19A i adres do doręczeń: 41-700 Ruda Śląska, ul. Cypriana Norwida 15, NIP 641-195-00-19, REGON 240885478, adres poczty elektronicznej: kontakt@geofence.pl, numer telefonu: 533-316-636, zwaną dalej „Dostawcą”.
 2. Niniejsze Warunki obowiązują w relacjach handlowych z klientami będącymi przedsiębiorcami (w dalszej części „Odbiorca”). Niniejsze Warunki stają się częścią składową wszystkich umów sprzedaży i dostawy (w dalszej części „Umowa”) i znajdują także zastosowanie do wszystkich przyszłych stosunków handlowych pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą, nawet jeśli nie zostaną w danym przypadku ponownie wyraźnie uzgodnione. Wszelkie odstępstwa od niniejszych Warunków mogą wynikać jedynie z porozumień (umów) pomiędzy stronami zawartych pod rygorem nieważności na piśmie bądź z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Dla Dostawcy nie są wiążące ewentualne warunki zakupu Odbiorcy pozostające w sprzeczności z niniejszymi Warunkami, nawet jeżeli stały się znane Dostawcy z tytułu wcześniejszych zdarzeń takich jak zapytania, zamówienia itd. i nie zostały przez Dostawcę zakwestionowane w wyraźny sposób, jak również, gdy Dostawca wiedząc o odmiennych warunkach Odbiorcy zrealizował na jego rzecz dostawę bez dodatkowych zastrzeżeń.
 3.  Katalogi, foldery, cenniki, dokumenty techniczne oraz inne materiały reklamowe i handlowe dotyczące towarów oferowanych przez Dostawcę, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu polskiego Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji. Zawarte w nich informacje o właściwościach mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do wysuwania roszczeń. Wzorce mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych oraz wystawowych.

II. Zamówienia

 1. Dostarczenie wszystkich informacji dotyczących poprawnej realizacji zamówienia, a w szczególności dotyczących: ilości, asortymentu, kolorystyki, warunków technicznych zamawianych towarów, dokładnej nazwy i adresu Odbiorcy oraz miejsca dostawy leży po stronie Odbiorcy.
 2. Dostawa następuje na podstawie zamówienia i potwierdzenia jego przyjęcia przez Dostawcę. Zamówienie to stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, a Odbiorca związany jest złożonym zamówieniem tak długo jak długo go nie odwoła zgodnie z art. 662 KC, przy czym Odbiorca uprawniony jest do odwołania zamówienia nie później niż po upływie 14 (czternastu) dni od dnia jego wpływu u Dostawcy. Zamówienia składa się w formie pisemnej, w tym także pocztą elektroniczną lub osobiście. W tej samej formie następuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Dostawcę. Zamówienie złożone przez Odbiorcę w formie elektronicznej wiąże Odbiorcę bez względu na to, czy Dostawca potwierdzi jego otrzymanie. Wyłącza się zastosowanie przepisów art.661 §1-§3 KC. Ewentualne potwierdzenie przez Dostawcę faktu otrzymania zamówienia nie oznacza w żadnym przypadku potwierdzenia jego przyjęcia.
 3. Zamówienia Odbiorcy wymagają każdorazowo pisemnego potwierdzenia ich przyjęcia przez Dostawcę z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. Wyłącza się możliwość dorozumianego przyjęcia zamówienia przez Dostawcę, o którym mowa w art. 682 KC. Jeżeli potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Dostawcę różni się od treści zamówienia złożonego przez Odbiorcę zawarcie Umowy następuje na zaproponowanych przez Dostawcę warunkach, jeżeli Odbiorca najpóźniej w terminie 2 dni od dnia otrzymania tego potwierdzenia nie złoży na piśmie wyraźnego sprzeciwu.
 4. Zawarcie Umowy dostawy następuje z chwilą otrzymania przez Odbiorcę potwierdzenia przez Dostawcę przyjęcia zamówienia, nie później jednak niż z chwilą realizacji dostawy. Jakiekolwiek zmiany warunków dostawy zawartych w potwierdzeniu zamówienia wymagają potwierdzenia przez Dostawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Ustne lub telefoniczne ustalenia mają moc wiążącą z chwilą ich wyraźnego pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę.
 6. Składając zamówienie Odbiorca potwierdza swoją zdolność płatniczą oraz kredytową.
 7. Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że Dostawca może uzależnić realizację dostawy od wcześniejszego uregulowania przez Odbiorcę wszelkich ewentualnych zaległości płatniczych wobec Dostawcy oraz dokonanie wymaganych przez Dostawcę przedpłat względnie złożenie określonego przez Dostawcę zabezpieczenia zapłaty, a na wypadek nieuczynienia zadość tym obowiązkom Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w myśl Pkt. IV ust. 5 i/lub ust. 9 niniejszych Warunków.
 8. Dostawca zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do rysunków, kalkulacji, obliczeń technicznych, oraz innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Odbiorcy przed i przy zawieraniu Umowy. Przeznaczone są one jedynie do celów związanych z zawarciem Umowy i nie mogą być, zarówno w całości jak i w części, powielane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Dostawcy.

III. Realizacja dostaw

 1. W przypadku braku odmiennych wyraźnych pisemnych uzgodnień dostawa towaru następuje na warunkach EXW magazyn Dostawcy w Rudzie Śląskiej (według Incoterms 2010).
 2. W przypadku braku odmiennych wyraźnych pisemnych uzgodnień, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Odbiorcę z chwilą załadunku towaru na środek transportu podstawiony przez Odbiorcę (lub wynajętego przez niego przewoźnika) w magazynie Dostawcy: 41-700 Ruda Śląska, ul. Cypriana Norwida 15. W przypadku natomiast, gdy towar ma być dostarczony przez Dostawcę do uzgodnionego miejsca przeznaczenia wskazanego w zamówieniu, przejście powyższego ryzyka następuje z chwilą wydania towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innemu podmiotowi dokonującemu transportu towaru. W przypadku opóźnienia się odbioru / wysyłki towaru z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru na Odbiorcę następuje z chwilą zgłoszenia Odbiorcy gotowości towaru do wysyłki.
 3. Terminy dostaw należy traktować jako orientacyjne, o ile nie zostały przez Dostawcę pisemnie wyraźnie wskazane jako wiążące. Termin dostawy liczony jest od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Dostawcę, nie wcześniej jednak niż od dnia przekazania Dostawcy przez Odbiorcę wszystkich niezbędnych do należytej realizacji dostawy dokumentów i informacji (w szczególności w zakresie określonym w pkt. II ust. 1 powyżej) i uregulowania przez Odbiorcę wszelkich ewentualnych zaległości płatniczych wobec Dostawcy oraz – w przypadku nieprzyznania lub braku dostępnego (wolnego) limitu kredytowego – zapłaty przez Odbiorcę całości ceny bądź dokonania wymaganej przez Dostawcę przedpłaty lub złożenia określonego przez Dostawcę zabezpieczenia zapłaty.
 4. W przypadku braku odmiennych wyraźnych pisemnych uzgodnień, miejscem spełnienia świadczenia jest magazyn Dostawcy w Rudzie Śląskiej. Terminy dostawy uważa się za dochowane, jeśli do upływu tych terminów zgłoszono gotowość towaru do wysyłki, a w przypadku, gdy towar ma być dostarczony przez Dostawcę do uzgodnionego miejsca przeznaczenia termin dostawy uznaje się zachowany, jeżeli do czasu jego upływu towar opuścił magazyn Dostawcy. Terminy dodatkowe Odbiorca zobowiązany jest wyznaczać Dostawcy na piśmie pod rygorem nieważności i nie mogą być one krótsze niż 2 tygodnie od dnia otrzymania przez Dostawcę informacji o wyznaczeniu terminu dodatkowego.
 5. Dostawca dołoży wszelkiej staranności, by zachować terminy dostaw, jednakże nie odpowiada za opóźnienie w dostawie w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej opisanych w pkt. IX niniejszych Warunków lub innych nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych i niezawinionych przez Dostawcę okoliczności, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają terminowe wykonanie zobowiązania. Dotyczy to w szczególności okoliczności takich jak np. problemy z zaopatrzeniem w surowce, zakłócenia pracy zakładu spowodowane w szczególności przez ogień, wodę, awarie urządzeń produkcyjnych i maszyn, niedobór materiałów, energii, utrudnienia lub brak możliwości transportu, również w przypadku, gdy okoliczności te wystąpią u dostawców Dostawcy lub ich poddostawców. W powyższych przypadkach Dostawca uprawniony jest do przesunięcia terminu dostawy o okres trwania przeszkody oraz o odpowiedni okres niezbędny do wznowienia dostaw, o czym Dostawca powiadomi Odbiorcę. Przed upływem wyżej wskazanego wydłużonego terminu dostawy Odbiorca nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy. O ile jednak powyższe przeszkody spowodują przekroczenie uzgodnionego terminu dostawy o co najmniej 1 miesiąc zarówno Dostawcy jak i Odbiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w niezrealizowanej części, przy czym Odbiorcy prawo to przysługuje pod warunkiem bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego wcześniej Dostawcy zgodnie z powyższym ust. 4 zdanie 2. Wyznaczenie dodatkowego terminu do wykonania dostawy oraz oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zostać wysłane listem poleconym na adres Dostawcy podany w KRS pod rygorem nieważności. W powyższych przypadkach Odbiorcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Dostawcy.
 6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany zamówienia, termin dostawy biegnie na nowo od momentu pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę przyjęcia zmienionego zamówienia.
 7. Odbiorca zobowiązany jest do odbioru towaru, co do którego zgłoszono gotowość do wysyłki, przed upływem terminu dostawy. Jeżeli Odbiorca nie odbiera towaru w tym terminie, Dostawca ma prawo do obciążenia Odbiorcy za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia karą umowną w wysokości 0,5%, nie więcej jednak niż łącznie 10% ceny za nieodebrany towar. Dostawca może dochodzić wyższej kwoty odszkodowania, jeżeli szkoda z tytułu opóźnienia w odbiorze towaru przez Odbiorcę obejmująca w szczególności koszty magazynowania, ubezpieczenia, zabezpieczenia, spedycji etc. będzie przekraczała wysokość kary umownej. Jeżeli Odbiorca opóźnia się z odbiorem towaru ponad 30 dni, Dostawca może bez wyznaczania dalszego dodatkowego terminu od Umowy odstąpić, co nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku zapłaty kary umownej oraz naprawienia szkody wykraczającej ponad wysokość tej kary.
 8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za dostawę towaru zgodnie ze specyfikacją zawartą w zamówieniu lub ze wskazówkami i instrukcjami udzielonymi przez Odbiorcę, choćby towar dostarczony nie był odpowiedni do zamierzonego przez Odbiorcę użytku.
 9. Dopuszczalne są dostawy i fakturowanie częściowe. W przypadku, gdy Dostawca wykona Umowę w części, wyżej wymienione uprawnienia (w szczególności prawo odstąpienia) przysługują Odbiorcy wyłącznie w odniesieniu do niewykonanej części Umowy.
 10.  W każdym przypadku nie wywiązania się przez Odbiorcę z wykonania jakichkolwiek obowiązków wynikających z zawartej Umowy, Dostawcy przysługuje, niezależnie od innych wynikających z obowiązujących przepisów uprawnień, prawo do powstrzymania się z wykonaniem jakiegokolwiek obowiązku Dostawcy wynikającego z tej bądź innej Umowy, w tym z obowiązku dostarczenia Odbiorcy towaru, do czasu należytego wykonania zobowiązania przez Odbiorcę, w szczególności w przypadkach wskazanych w pkt. IV, ust. 5 oraz ust. 9 niniejszych Warunków.

IV. Ceny i zasady płatności

 1. Ceny, terminy i warunki płatności, ewentualne szczególne zasady ponoszenia kosztów dostawy oraz waluta płatności obowiązujące w relacjach z danym Odbiorcą uzgadniane są indywidualnie przed podjęciem współpracy pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą.
 2. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN i są cenami netto, do których dolicza się podatek od towarów i usług VAT w aktualnie określonej ustawowo wysokości. W przypadku uzgodnienia z Odbiorcą płatności w EUR ceny ulegają przeliczeniu według kursu sprzedaży EUR w NBP obowiązującym w dniu wystawienia faktury. O ewentualnej zmianie banku publikującego kurs będący podstawą w/w przeliczeń Dostawca poinformuje Odbiorcę na piśmie. Za datę zapłaty uważa się datę uznania wskazanego w fakturze VAT rachunku bankowego Dostawcy kwota przelewu.
 3. W przypadku braku odmiennych wyraźnych pisemnych ustaleń, uzgodnione ceny są cenami EXW magazyn Dostawcy w Rudzie Śląskiej (Incoterms 2010). Ceny te obejmują koszty załadunku, natomiast nie obejmują przewozu, ubezpieczenia w transporcie, rozładunku, montażu.
 4. Dostawca uprawniony jest do podwyższenia cen uzgodnionych w relacjach z Odbiorcą w drodze pisemnego zawiadomienia Odbiorcy z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu wejścia w życie nowych cen.
 5. Odbiorca dokonuje płatności zasadniczo w ramach ustalonego dla niego limitu kredytowego i terminu płatności. W przypadku, gdy w momencie złożenia zamówienia brak jest dostępnej (możliwej do wykorzystania) kwoty ustalonego limitu, Odbiorca zobowiązany jest do dokonania przedpłaty odpowiadającej kwocie nadwyżki ponad przyznany Odbiorcy limit lub do złożenia określonego przez Dostawcę (zarówno co do formy jak i treści) zabezpieczenia zapłaty. Dokonanie wymaganych przedpłat lub złożenie wymaganego zabezpieczenia warunkuje realizację dostawy. Ponadto w przypadku niedokonania przez Odbiorcę wymaganych przedpłat lub nieprzedłożenia wymaganych zabezpieczeń w określonym przez Dostawcę terminie, Dostawca uprawniony jest bez wyznaczania dalszego dodatkowego terminu odstąpić do Umowy w całości lub w części. Powyższe zasady obowiązują w odniesieniu do Odbiorcy, któremu Dostawca nie udzielił limitu kredytowego, z tym, że taki Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty całości należności za towar przed jego postawieniem do dyspozycji przez Dostawcę.
 6. O ile strony nie postanowią inaczej, pozostałe należności związane z dostawą towaru, w tym ewentualne koszty transportu, ubezpieczenia etc. płatne są w takim samym terminie, w jakim ma nastąpić zapłata za towar.
 7. Niezależnie od wskazań Odbiorcy Dostawca uprawniony jest zaliczać płatności dokonywane przez Odbiorcę na poczet dowolnie wybranych przez siebie wymagalnych wierzytelności wobec Odbiorcy (w szczególności wierzytelności najwcześniej wymagalnych). Ponadto w przypadku powstania dodatkowych kosztów i odsetek od zaległej wierzytelności, Dostawcy przysługuje niezależnie od wskazań Odbiorcy prawo zaliczenia dokonywanych płatności w pierwszej kolejności na poczet kosztów, odsetek a na końcu na poczet wierzytelności głównej.
 8. W przypadku braku zapłaty w terminie Odbiorca popada w opóźnienie, bez konieczności wykazywania innych przesłanek. Od dnia popadnięcia w opóźnienie Dostawca uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych, a wszelkie zobowiązania płatnicze Odbiorcy wobec Dostawcy wynikające z wzajemnych stosunków handlowych stają się natychmiast wymagalne i Dostawca jest uprawniony do dochodzenia ich zapłaty.
 9. Ponadto w przypadku opóźnienia Odbiorcy w zapłacie lub powzięcia przez Dostawcę wiadomości o okolicznościach mogących wskazywać na pogorszenie wypłacalności i/lub zdolności kredytowej Odbiorcy, w szczególności jeśli ubezpieczyciel transakcji odmówił przyznania lub kontynuowania ubezpieczenia sprzedaży na rzecz Odbiorcy lub zmniejszył wysokość limitu kredytowego, Dostawca uprawniony jest powstrzymać się z realizacją złożonych a niezrealizowanych zamówień lub uzależnić ich realizację od uregulowania wszelkich zaległości płatniczych i/lub dokonania określonych przedpłat i/lub przedłożenia określonych przez Dostawcę (zarówno co do formy jak i treści) zabezpieczeń (np. gwarancja bankowa polskiego banku), a w przypadku nie uczynienia zadość wezwaniu Dostawcy we wskazanym przez Dostawcę terminie bez wyznaczania dalszego dodatkowego terminu odstąpić od wszelkich lub niektórych Umów i to według uznania Dostawcy w całości lub w części.
 10. W określonych powyżej w ust. 5 i ust. 9 przypadkach odstąpienia od Umowy Odbiorcy nie przysługują wobec Dostawcy jakiekolwiek roszczenia. W przypadku skorzystania z tego prawa odstąpienia, Odbiorca zwróci poniesione przez Dostawcę udokumentowane nakłady. Nie narusza to prawa do dochodzenia przez Dostawcę dalej idących roszczeń odszkodowawczych.

V. Rękojmia

 1. Dostawca na poniższych zasadach ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towarów, chyba, że Dostawca udzieli Odbiorcy gwarancji na określone towary. W tym ostatnim przypadku, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest wyłączona, a zasady gwarancji określa osobny dokument – „Warunki Gwarancji”.
 2. 2. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi wygasa z upływem 12 miesięcy od dnia wydania towaru.
 3. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi obejmuje wyłącznie wady istniejące już przed przejściem ryzyka na Odbiorcę lub wady powstałe z przyczyn tkwiących uprzednio w dostarczonym towarze. Ciężar dowodu w tym zakresie ponosi Odbiorca. Odpowiedzialność Dostawcy nie obejmuje wad, o których Odbiorca wiedział lub mógł się przy zachowaniu należytej staranności dowiedzieć w chwili wydania towaru.
 4. Dostawca nie odpowiada w ramach rękojmi za uszkodzenia mechaniczne towarów, w tym powstałe w transporcie (w przypadku odbioru własnego realizowanego przez Odbiorcę lub wynajętego przez niego przewoźnika) oraz w wyniku niewłaściwego rozładunku, a także szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub niestarannego montażu, użytkowania, konserwacji lub przechowywania towaru przez Odbiorcę lub osoby trzecie jak również powstałe wskutek dokonywania napraw lub przeróbek przez osoby nieupoważnione. Dostawca nie odpowiada za błędne podanie w zamówieniu parametrów technicznych towarów, ilości etc. jak również za wady wynikłe wskutek niestosowania się do wytycznych Dostawcy dotyczących technologii GEO Odwiert oraz zaleceń Dostawcy dotyczących produkcji. Ponadto roszczenia Odbiorcy z tytułu rękojmi są wyłączone w przypadku nieistotnych odchyleń od uzgodnionych cech i właściwości towaru (w szczególności kolorze, wyglądzie, wymiarach), nieistotnego zmniejszenia przydatności do użytku oraz naturalnego zużycia.
 5. Odbiorca jest uprawniony do wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi tylko wówczas, gdy uczynił zadość obowiązkowi zbadania przedmiotu dostawy oraz obowiązkowi zawiadomienia Dostawcy o dostrzeżonych wadach, zgodnie z poniższymi zasadami. Odbiorca zobowiązuje się do starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w Umowie oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. Sprawdzeniu podlega również załączana dokumentacja techniczna towaru. Po zbadaniu towaru podpisany zostanie dokument jego wydania. Wszelkie reklamacje jakościowo – ilościowe Odbiorca winien zgłosić w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 24 godzin od wydania towaru, zaś w przypadku wad jakościowych ukrytych, których Odbiorca nie mógł wykryć pomimo starannego zbadania przy odbiorze, winien on zgłosić w formie pisemnej w terminie 24 godzin od ich wykrycia. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie towaru, ilość, przyczynę reklamacji (opis wady), nr i datę faktury oraz dokumentu WM oraz adres miejsca zamontowania towaru.
 6. Niezachowanie w/w terminów reklamacyjnych i/lub powyższej formy i treści reklamacji skutkuje utratą przez Odbiorcę uprawnień z tytułu rękojmi w stosunku do danej wady. Taki sam skutek następuje wówczas, gdy w przypadku wykrycia wad, za które odpowiada Dostawca, Odbiorca odsprzeda, zamontuje bądź podda innej przeróbce wadliwy towar. Podjęcie przez Dostawcę kontroli zgłoszonych wad lub działań mających na celu usunięcie wady nie wyklucza możliwości podniesienia przez Dostawcę zarzutu nieterminowego lub nieprawidłowego zgłoszenia wady.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji Dostawca według swego uznania albo usunie wady albo wymieni towar na wolny od wad. Realizacja powyższych obowiązków Dostawcy nastąpi w terminie 30 dni roboczych od dnia wpływu prawidłowo złożonej reklamacji. W takim przypadku dalej idące roszczenia Odbiorcy z tytułu wad, w tym prawo do żądania obniżenia ceny oraz do odstąpienia od Umowy, są wyłączone. Dostawca ma prawo odmówić usunięcia wad lub dostawy towaru wolnego od wad, jeśli związane jest to z niewspółmiernie wysokimi kosztami. Koszty są niewspółmierne wysokie wówczas, gdy przekraczają 40% wartości netto towaru, co do którego zgłoszone zostały roszczenia z tytułu rękojmi.
 8. W przypadku odmowy naprawy/wymiany towaru wadliwego lub gdy naprawa/wymiana towaru wadliwego nie powiedzie się, Odbiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej wadliwego towaru lub do żądania proporcjonalnego obniżenia ceny, przy czym ewentualne dalej idące roszczenia przysługują Odbiorcy wyłącznie w zakresie określonym w Punkcie VII niniejszych Warunków. W przypadku, gdy Odbiorca skutecznie oświadczy, iż korzysta z prawa do obniżenia ceny, wyklucza się prawo do odstąpienia od Umowy z powodu tej samej wady. W przypadku wad nieistotnych Odbiorcy przysługuje wyłącznie prawo do żądania obniżenia ceny. Żądanie obniżenia ceny względnie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zostać wysłane listem poleconym na adres Dostawcy podany w KRS pod rygorem nieważności.
 9. Towary wymienione związku z naprawą /wymianą wadliwego towaru stają się własnością Dostawcy.
 10.  Z roszczeniami z tytułu rękojmi może wystąpić bezpośrednio wobec Dostawcy tylko Odbiorca; roszczenia te nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
 11. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną wszelkie koszty z tego tytułu wynikłe, w tym koszty transportu ponosi Odbiorca.
 12. Dostawca ma prawo wstrzymać się wobec Odbiorcy z realizacją jego roszczeń z tytułu rękojmi do czasu uregulowania przez Odbiorcę wszelkich zaległych zobowiązań.
 13. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.

VI. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Dostarczony towar pozostaje własnością Dostawcy (dalej „towar zastrzeżony) do czasu uregulowania przez Odbiorcę wszelkich należności za ten towar oraz wszelkich innych wierzytelności wynikających z wzajemnych stosunków handlowych, niezależnie od ich podstawy prawnej, włącznie z wierzytelnościami warunkowymi lub przyszłymi ewentualnymi wierzytelnościami ubocznymi, roszczeniami odszkodowawczymi.
 2. Odbiorca uprawniony jest do dalszej odsprzedaży towaru zastrzeżonego (w tym do wcześniejszego jego przetworzenia lub połączenia), jednakże wyłącznie w ramach zwykłej działalności i na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych oraz jedynie tak długo, jak długo Odbiorca wywiązuje się w sposób należyty z wszelkich zobowiązań wobec Dostawcy, w szczególności zobowiązań płatniczych. W pozostałym zakresie Odbiorca nie jest uprawniony do jakichkolwiek rozporządzeń towarem zastrzeżonym.
 3. Odbiorca w szczególności nie jest uprawniony do obciążania towaru zastrzeżonego jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich, w szczególności do ustanawiania zastawu lub przewłaszczania na zabezpieczenie. W przypadku ingerencji osób trzecich, w szczególności skierowania egzekucji w stosunku do towaru zastrzeżonego, Odbiorca zobowiązany jest wskazać na prawo własności Dostawcy, poinformować go niezwłocznie o fakcie ingerencji oraz udzielić Dostawcy wszelkiej pomocy niezbędnej do ochrony jego praw. Odbiorca ponosi wszelkie koszty ochrony przysługującego Dostawcy prawa własności.
 4. Zastrzeżenie prawa własności obejmuje także towary powstałe w wyniku przetworzenia, połączenia lub pomieszania z innymi rzeczami. W przypadku, gdy Odbiorca dokona połączenia lub pomieszania towaru zastrzeżonego z innymi towarami nie stanowiącymi własności Dostawcy, wówczas Dostawca nabywa prawo współwłasności nowego przedmiotu w udziale oznaczonym proporcjonalnie do wartości towaru zastrzeżonego wynikającej z faktury Dostawcy w stosunku do wartości nowej rzeczy w chwili połączenia lub pomieszania. Na wypadek, gdy Odbiorca nabędzie wyłączne prawo własności nowej rzecz powstałej w wyniku przetworzenia, połączenia lub pomieszania, Odbiorca przenosi już teraz na Dostawcę nieodpłatnie prawo współwłasności nowej rzeczy w wyżej opisanym udziale, Przechowanie przez Odbiorcę towarów powstałych w wyniku przetworzenia, połączenia lub pomieszania zastępuje ich wydanie.
 5. Tytułem zabezpieczenia Odbiorca przelewa już teraz na Dostawcę wszelkie przysługujące mu przyszłe wierzytelności z tytułu odsprzedaży towaru zastrzeżonego w tym również po jego przetworzeniu lub połączeniu/pomieszaniu z rzeczami nie stanowiącymi własności Dostawcy, wraz ze wszelkimi prawami ubocznymi, do wysokości wartości towaru zastrzeżonego wynikającej z wystawionych przez Dostawcę faktur, a Dostawca niniejszym przelew ten przyjmuje. W przypadku, gdy klient Odbiorcy w sposób skuteczny wyłączył wobec siebie prawo przelewu wierzytelności, to w stosunku wewnętrznym pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą przyjmuje się, iż wyżej wskazane wierzytelności zostały w sposób skuteczny przelane na Dostawcę. Na wypadek, gdy Odbiorca zgodnie z poniższymi postanowieniami poniższego ustępu.6 utraci prawo do dochodzenia wierzytelności we własnym imieniu, Odbiorca udziela Dostawcy pełnomocnictwa do dochodzenia tych wierzytelności w jego imieniu i na rachunek Dostawcy.
 6. Pomimo przelewu wierzytelności, zgodnie z powyższymi postanowieniami, Odbiorca jest uprawniony i zobowiązany w sposób odwołalny do dochodzenia przelanych na Dostawcę wierzytelności. Nie narusza to prawa do dochodzenia tych wierzytelności przez Dostawcę – jednakże Dostawca zobowiązuje się nie korzystać z tego prawa tak długo, jak długo Odbiorca należycie wywiązuje się z wszelkich zobowiązań wobec Dostawcy, w szczególności zobowiązań płatniczych. W przeciwnym przypadku Odbiorca traci prawo dochodzenia wierzytelności we własnym imieniu i na wezwanie Dostawcy obowiązany jest poinformować go o wszystkich przelanych na Dostawcę wierzytelnościach oraz osobach dłużników, ujawnić przelew wierzytelności wobec dłużników oraz przekazać Dostawcy wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do dochodzenia tych wierzytelności. Dostawca uprawniony jest także do bezpośredniego poinformowania dłużników Odbiorcy o dokonanej cesji i wezwania ich do bezpośredniej zapłaty na swoją rzecz.
 7. Odbiorca zobowiązany jest każdorazowo na własny koszt przechowywać starannie towar zastrzeżony oraz ubezpieczyć go do wysokości jego ceny zakupu od zwyczajowych ryzyk, w szczególności od ognia, wody i kradzieży. Odbiorca przelewa na Dostawcę już teraz roszczenia w stosunku do ubezpieczyciela z tytułu szkód objętych ubezpieczeniem w wysokości odpowiadającej wartości towaru zastrzeżonego. Na żądanie Dostawcy Odbiorca wyda mu polisy ubezpieczeniowe w celu dochodzenia świadczeń ubezpieczeniowych.
 8. W przypadku naruszenia przez Odbiorcę Umowy – w szczególności w przypadku opóźnienia w zapłacie lub naruszenia obowiązku dbałości o towar zastrzeżony – Dostawca uprawniony jest także do żądania natychmiastowego zwrotu towaru zastrzeżonego, a Odbiorca zobowiązany jest towar ten Dostawcy wydać względnie przelać na Dostawcę jego roszczenia wobec osób trzecich o wydanie towaru zastrzeżonego. W celu odbioru towaru zastrzeżonego Odbiorca zezwala Dostawcy nieodwołalnie na wejście na teren jego zakładu względnie do jego pomieszczeń handlowych i magazynowych i na zabranie towaru zastrzeżonego. Odbiorca ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru zastrzeżonego. Wystąpienie z żądaniem zwrotu towaru zastrzeżonego pozostaje bez wpływu na ważność zawartej Umowy i nie oznacza odstąpienia od Umowy, chyba, że Dostawca złoży wyraźne pisemne oświadczenie o odstąpieniu.

VII. Odpowiedzialność

 1. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie stanowią inaczej, Odpowiedzialność Dostawcy opiera się zawsze na zasadzie winy i ogranicza się wyłącznie do przypadków winy umyślnej oraz rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność ta ogranicza się zawsze do szkód będących normalnym, możliwym do przewidzenia i bezpośrednim następstwem działania lub zaniechania Dostawcy. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność Dostawcy z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy aniżeli przewidziana w niniejszych Warunkach, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jest wyłączona. W żadnym przypadku nie obejmuje ona w szczególności szkód pośrednich, szkód w postaci utraconych korzyści oraz strat produkcyjnych.
 2. Postanowienia powyższego ust 1. obowiązuje odpowiednio w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych innych niż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności do roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz za szkodę na osobie.
 3. W zakresie w jakim odpowiedzialność Dostawcy zostaje wyłączona lub ograniczona, wyłączenie to lub ograniczenie znajduje zastosowanie do osobistej odpowiedzialności przedstawicieli ustawowych, pracowników i współpracowników Dostawcy oraz osób, którym Dostawca powierzył wykonanie zobowiązania.

VIII. Siła wyższa

 1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z zawartej Umowy, jeżeli niewykonanie nastąpiło na skutek okoliczności siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każdą okoliczność, która zajdzie po zawarciu Umowy i jest niezależna od woli stron, uniemożliwia wykonanie zobowiązań umownych oraz której skutków nie można uniknąć np. klęski żywiołowe, epidemia, ograniczenia administracyjne, zakazy importu, działania organów państwowych, zmiany przepisów prawa, wojny, strajki itp. Dostawca nie odpowiada ponadto za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy dostawy w przypadku kryzysu na rynku ropy i innych czynników energetycznych.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Zapłata przez Odbiorcę jakichkolwiek należności wobec Dostawcy w drodze potrącenia jak i dokonanie przez Odbiorcę przelewu jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu wobec Dostawcy wymagają dla swej skuteczności uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Dostawcy.                                  
 2. Odbiorca i Dostawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy szczegółów technicznych oraz finansowych swojej współpracy.
 3. O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, dla zachowania formy pisemnej wystarczającym jest także wysłanie pisma pocztą elektroniczną.
 4. Niniejsze Warunki oraz Umowy zawarte na ich podstawie podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach zastosowanie znajdują w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. Wyłącza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11.04.1980 o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
 5. W przypadku ewentualnej bezskuteczności poszczególnych postanowień niniejszych Warunków pozostałe postanowienia niniejszych Warunków oraz zawartych na ich podstawie Umów pozostają w mocy. Postanowienia bezskuteczne zastąpione zostaną innymi skutecznymi postanowieniami, które najbardziej odpowiadać będą celowi gospodarczemu postanowień zastąpionych.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów mogących wyniknąć z tytułu Umów zawartych w oparciu o niniejsze Warunki jest rzeczowo właściwy Sąd powszechny dla siedziby Dostawcy. Niezależnie od tego Dostawca może pozwać Odbiorcę przed Sądem właściwym dla miejsca siedziby Odbiorcy.
 7. Niniejsze Warunki obowiązują w stosunku do wszelkich umów dostaw zwartych po dniu 30 listopada 2019. W przypadku umów zawartych przed dniem 30 listopada 2019, niniejsze Warunki obowiązują w zakresie nieuregulowanym w tych umowach.
 8. Niniejsze Warunki jak i wszelkie ich zmiany publikowane są także w postaci elektronicznej na stronie internetowej Dostawcy www.geofence.pl w sposób umożliwiający Odbiorcy pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

Robert Jordan, Właściciel